سلام من مهدی بورون لو هستم و به تازگی از دوست دخترم جدا شده ام

دلیل جدایی ما این بود که..

اما صبر کن ، چرا این حرف ها باید برای تو مهم باشد ؟ 

اگر تا این صفحه مرا دنبال کرده ای حتما بخاطر افزایش فروش خودت بوده است ، نه شناخت من

پس بیا شروع به نوشتن صفحه ای در باره تو بکنیم ، صفحه ای که شاید در میزان فروشت به شدت  تاثیر بگذارد