من مهدی بورون لو هستم ، دکتر اقتصاد نیستم و در دانشگاه اقتصاد درس نخوانده ام و نه حتی مجله ها و کتاب های مربوط به اقتصاد را مطالعه می کنم و نه تخصصی در این زمینه دارم ، تنها چیزی که به خوبی بلدم این است چطور در 60 روز سیستمی را برای پیج های فروشگاهی در اینستاگرام بسازم که بتواند بیشترین حجم از مشتری را بگیرد.