نمی خواهم در مسر رسیدن به موفقیت احساس کنی تنهایی.. خودم در این شرایط بوده ام و نمی خواهم تو به مانند دیروز من باشی

09904519822 | این شماره من است ، هر زمانی که احساس کردی می توانم کمکت کنم زنگ بزن ، تا تمام تجربیاتم را در اختیارت بگذارم

دوستدار تو ، مهدی بورون لو

2 + 5 = ?