فروش رویایی می خواهی ؟ یا مشتریان را مجذوب پیج ات کن یا فراموشش کن!

در این دوره سیستمی را نشانت می دهم که مثل عقربه های ساعت دقیق و هدفمند کار می کند